projekt_nadpis

Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)

Tradície inšpirujú inovácie

Základné informácie

Celkové výdavky 57 770,00€
Doba realizácie 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022

Cieľ projektu

Zámerom projektu je inováciou nových expozícií História a Príroda Spiša (2021, 2022) vytvoriť netradičné, unikátne kultúrne služby v Múzeu Spiša, ktoré zavedením nových technologických nástrojov, digitálnych riešení a aplikácií poskytnú návštevníkom novú formu zážitku v múzeu. Projekt obsahuje vytvorenie ponuky inovatívnych kultúrnych produktov, ktorých obsahom je dôraz na regionálnu autenticitu a špecifiká regiónu Spiš. Zámerom múzea je získať nových domácich a zahraničných návštevníkov. Inovácie sú zamerané hlavne na mladú generáciu a produkty, ktoré budú ponúkané základným i stredným školám na obohatenie neformálneho vzdelávacieho procesu. Dôležitým prínosom projektu je zlepšenie podmienok a umožnenie prehliadok pre znevýhodnené skupiny.

Múzeum Spiša predkladaným projektom nadväzuje na úspešný projekt TII KSK 2020 „Príbeh jedného ateliéru“ v časti expozície História Spiša, ktorý potvrdil zvýšený záujem návštevníkov všetkých vekových skupín. Názov projektu Múzeum v pohybe a obraze vyjadruje spôsob zatraktívnenia expozície, od personifikácie historických objektov v časti História Spiša po interaktívnu stenu v časti Príroda Spiša. Výsledkom tak bude ucelená a interaktívna ponuka múzea a jeho expozícií. Partnerom projektu Múzea Spiša je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Spolupráca múzea a Spišského divadla skvalitní prezentáciu kultúrneho dedičstva, regionálnej histórie, ako aj prírody Spiša.

Základ projektu

 1. V existujúcej časti expozície História Spiša, ktorá prezentuje obdobie stredoveku, bude zavedená virtuálna realita formou 3D okuliarov, ktorých obsahom bude nahrávka reálnych osôb v reálnom prostredí. Nahrávka klasickou kamerou bude obsahovať prezentáciu každodenného života stredovekého Spiša – trhovisko na námestí, kde bude vystupovať všetkých šesť osôb (figuríny prezentované v expozícii).
 2. V novovytvorenej prvej časti expozície Príroda Spiša (financie z FPU a OK KSK, ukončená v júni 2022) bude vytvorená interaktívna stena, ktorá svojou funkcionalitou spája edukáciu s hrou, osobným zážitkom, radosťou a ziskanými poznatkami.
 3. Vytvorenie produktov – faksimile stredovekých listín do historickej expozície, materiály pre znevýhodnené skupiny do expozície Príroda Spiša, sprievodca expozíciou pre najmenších, sprievodné podujatia a celkový produkt vo forme interaktívnych prehliadok expozícií.

Cieľom projektu je nielen vytvoriť netradičné, unikátne kultúrne služby, oživiť a zatraktívniť expozície múzea najmä pre mladšie kategórie návštevníkov, ale reflektovať aj na novú krízovú situáciu v kultúre, ktorá vznikla pandémiou a v rokoch 2020 a 2021 preniesla múzeá do online priestoru. Projektom prostredníctvom inovatívnych prístupov a využitím moderných technológií vzniknú produkty, ktoré môže múzeum využiť aj na svojom webe, ako i sociálnych sieťach.

Miestom realizácie projektu sú priestory Múzea Spiša, ktorého sídlom je NKP Provinčný dom, situovaný v historickom centre mesta Spišská Nová Ves. Natáčanie historických scén do videonahrávok prebehne na vybraných lokalitách (napr. Spišský hrad) v spolupráci so Spišským divadlom. Výsledné produkty budú súčasťou stálych expozícií múzea – História Spiša (sprístupnená návštevníkom ako celok v novembri 2021, viď. vydaný Sprievodca expozíciou priložený fyzicky) a Príroda Spiša (prvá časť sprístupnená v roku 2022).

Podrobný popis projektu

Východisková situácia – popis súčasného stavu súvisiaceho s navrhovaným novým riešením, odôvodnenie projektového zámeru.

Projekt obsahuje kultúrne produkty, ktoré sú zadefinované v Koncepcii rozvoja kultúry KSK (2020 – 2025), a to regionálna kultúrna identita a kultúrny cestovný ruch. Za účelom zvýšenia návštevnosti a dopytu po kultúrnych službách je v súčasnosti nutné vytvárať nové produkty, ktoré by zatraktívnili ponuku múzea. Obohatenie existujúcich expozícií o inovatívne prvky skvalitní prezentáciu sprostredkovaných informácií. Východiskom pre projekt a predpokladom jeho úspešnosti je už existujúca nová expozícia História Spiša, sprístupnená v roku 2021. Jej súčasťou sú figuríny v historickom oblečení bez využitia moderných technológií, ktoré by priblížili každodenný život jednotlivých skupín obyvateľstva stredovekého Spiša (viď príloha č. 4). Predstavujú tak tému v statickom stave, čo zmenia videonahrávky a virtuálna realita. Do ich produkcie sa zapojí partner v podobe Spišského divadla, ktoré predstavuje rovnako ako Múzeum Spiša významnú kultúrnu organizáciu KSK a mesta Spišská Nová Ves. Ďalšou časťou projektu je vyhotovenie troch faksimile stredovekých listín Spiša, ktoré sú v súčasnosti prezentované iba vo forme xerokópií spomínaných dokumentov. Prístupnosť historickej expozície pre detského návštevníka zase umožní zabezpečenie detského sprievodcu v podobe kreatívnej pracovnej skladačky, ktorou múzeum momentálne nedisponuje.

V roku 2022 bude zároveň realizovaná prvá časť expozície Príroda Spiša. Návštevníkom priblíži históriu múzejníctva, prírodovedné zbierky a zároveň bude tvoriť interaktívny vstup do hlavnej časti expozície venovanej prírode regiónu. Vzhľadom na nedostatočné finančné prostriedky však nebude možné zrealizovať túto časť expozície v plnom rozsahu, keďže v nej chýba prvok v podobe interaktívnej steny (viď príloha č. 2). Absentujú tiež sprievodné materiály pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím, ktoré by informácie týmto návštevníkom viac sprístupnili a nadviazali tak na produkty, ktoré sú súčasťou expozície História Spiša.

Situácia po ukončení realizácie projektu – popíšte konkrétne výstupy, výsledky, produkty, služby a pod., opíšte, v čom spočíva inovácia, kreativita a potrebnosť projektu, ak je to možné uveďte kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele

Realizácia projektu sa odrazí v kvalite poskytovaných služieb návštevníkom múzea, v zvýšení atraktívnosti historickej a prírodovednej expozície.

 • Vyhotovenie šiestich nahrávok pre VR (virtuálna realita) okuliare a jednej nahrávky klasickou kamerou – prezentácia každodenného života stredovekého Spiša v spolupráci s partnerom projektu, Spišským divadlom Inovatívny prezentačný projekt zvýši úroveň novej expozície História Spiša, kde sa nachádzajú figuríny v historickom oblečení, ktoré reprezentujú jednotlivé skupiny obyvateľstva stredovekého Spiša. Prostredníctvom vyhotovenia nahrávok pre VR okuliare sa návštevníkom predstaví charakteristická pracovná činnosť roľníka, šľachtica, kopijníka, baníka, remeselníka a obchodníka. Nahrávky sa budú realizovať v autentickom prostredí, kde uvedené skupiny obyvateľstva v minulosti žili. Pri nahrávaní sa využijú dodnes existujúce gotické stavby. Sprievodné slovo k nahrávkam návštevníkom priblíži charakteristiku jednotlivých skupín obyvateľstva (viď príloha č. 5). Vyhotovených bude šesť nahrávok pre VR okuliare a jedna nahrávka klasickou kamerou. Posledná spomínaná nahrávka bude v slučke premietaná v historickej expozícii, 6 nahrávok pre VR okuliare bude prezentovaných v časti expozície, ktorá približuje správnu štruktúru stredovekého Spiša. Uvedený prvok výrazne zatraktívni prehliadku expozície a figuríny v historickom oblečení nadobudnú kvalitatívne inú výpovednú hodnotu.
 • Vyhotovenie troch faksimile stredovekých listín Spiša
  Vyhotovené budú tri faksimile historických listín, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým správnym celkom (Spišská stolica, Stolica X spišských kopijníkov, Spoločenstvo spišských Sasov). Faksimile sa stanú súčasťou historickej expozície a návštevníkom umožnia získať predstavu o materiáli (pergamen – vyhladená zvieracia koža), spôsobe vyhotovenia a obsahu stredovekých dokumentov, ktoré súvisia s dejinami Spiša. Vo vitrínach nahradia obyčajné xerokópie.
 • Vyhotovenie interaktívnej steny v expozícii Príroda Spiša
  Prvá časť prírodovednej expozície bude doplnená o prvok v podobe interaktívnej steny, ktorá spája edukáciu s hrou, osobným zážitkom a radosťou so získaných poznatkov. Kombinuje statické lineárne ilustrácie a dynamické prvky pomocou snímačov, mechanických prvkov, svetla a zvuku. Dotykom alebo manuálnym úkonom návštevníka na stene prezentuje didaktickým a inovatívnym spôsobom vybrané témy – živú a neživú prírodu, vznik pohorí či význam vody v prírode. Interaktivitu ocenia nielen bežní návštevníci, ale najmä školské skupiny a ich sprievod. Vďaka názornosti a moderným technológiám budú pomerne všeobecné informácie sprostredkované vo forme prístupnej aj mladším generáciám. Výsledná interaktívna stena bude predstavovať zaujímavý prvok plánovanej expozície, a teda aj lákadlo pre návštevníkov.
 • Vydanie materiálov pre znevýhodnené skupiny (sprievodca po prírodovednej expozícii)
  Významným prínosom projektu je aj sprístupnenie úvodnej časti prírodovednej expozície návštevníkom so zrakovým a sluchovým postihnutím, resp. s ďalšími pridruženými znevýhodneniami, a to prostredníctvom videonahrávok s posunkovou rečou a brožúrok v Braillovom písme s reliéfovým obrázkom mapy Spiša.
 • Vydanie detského sprievodcu historickou expozíciou
  Ďalšou aktivitou projektu je vydanie detského sprievodcu historickou expozíciou (kreatívna pracovná skladačka), vďaka ktorému budú detskí návštevníci spoznávať obsah novej historickej expozície spôsobom, ktorý zodpovedá vnímaniu tejto vekovej kategórie. Hravou zážitkovou formou spoznajú prostredníctvom historických odevov a symbolov samosprávnych celkov regiónu tradičné remeslá a odhalia spôsob života našich predkov. Sprevádzanie s využitím detského sprievodcu ponúkne školám alternatívu pre mimoškolské vzdelávanie so zameraním na kultúrne dedičstvo a prehĺbenie regionálneho povedomia.

Výsledkom projektu tak vznikne ucelený a interaktívny produkt, ktorý je atraktívny pre návštevníkov, ale najmä pre školy. Pripravené budú ponukové listy, ktoré budú prezentovať interaktívne prehliadky expozície História Spiša a úvodnej časti expozície Príroda Spiša. Zároveň bude spracovaná ponuka pre školy pracujúce so žiakmi s rôznymi typmi postihnutí a znevýhodnení.

Zaradenie projektu