Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša  

Informačná karta k projektu s názvom: Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša
Logo
Logo
Logo
Názov projektu Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša
Prijímateľ Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kód projektu ITMS2014+ 302071BQM9
Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán "Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky"
Názov fondu Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód Výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 7 – REACT – EU
Špecifický cieľ 7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu 197 414,10 EUR
Výška NFP 187 543,39 EUR
Stručný popis projektu Hlavným cieľom projektu je podporiť  udržateľnosť a odolnosť kultúrnej inštitúcie  prostredníctvom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zlepšením úrovne hygienických štandardov v letohrádku Dardanely.
Hlavné aktivity projektu "Hlavná aktivita č.1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii. Hlavná aktivita č.2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie."
Podporná aktivita projektu  
Výstupy projektu Počet podporených kultúrnych objektov - 1
Začiatok realizácie projektu 5/2023
Ukončenie realizácie projektu 12/2023