projekt_nadpis

Číslo projektu: 23-521-01566

Prírodovedný výskum – Branisko, III. – záverečná etapa

V roku 2023 kolektív odborných pracovníkov Múzea Spiša v spolupráci s externými špecialistami realizoval tretiu etapu prírodovedného výskumu Braniska. Viacročný terénny výskum je nevyhnutný kvôli nadobudnutiu relevantných komplexnejších informácií, ktoré sú potrebné k hlbšiemu poznaniu prírodných pomerov daného geomorfologického celku a súčasne k zachovaniu a ochrane prírodných hodnôt, ktorými disponuje. Cieľom výskumných aktivít bolo zhromaždiť nové poznatky o Branisku z odborov speleológia, geológia, botanika a zoológia. Počas doterajšieho obdobia sa podarilo výskumnou činnosťou získať údaje o cenných lokalitách a výskyte druhov, ktoré z tohto územia neboli doteraz známe. Výstupom terénnych prác sú správy z ročného prieskumu. Výsledky viacročného výskumu budú publikované vo Vlastivednom zborníku Spiš 12, ktorý bude zdrojom údajov pre prírodovedcov, pracovníkov ochrany prírody a pre široký okruh záujemcov o prírodu. Získaný prírodný materiál bude následne spracovaný formou akvizície, ktorá bude spolu s fotografickým materiálom využitá aj v novej prírodovednej expozícii či na výstavách. Okrem hlavného projektového zámeru, ktorým bola odborná výskumná činnosť, prebehla aj jej dôležitá popularizácia. Súčasťou projektu boli exkurzie pre školské skupiny prezentujúce druhy prírodných spoločenstiev, vedu a potrebu ochrany prírody, ktorých sa zúčastnili žiaci zo Spišskej Novej Vsi a okolia.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu