projekt_nadpis

Číslo projektu: 22-540-04056

Názov projektu: Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce – Kláštorisko, 2: etapa

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2023 úspešne zrealizovalo 2. etapu projektu, ktorého cieľom bolo reštaurovanie 42 kusov unikátnych gotických a ranonovovekých kachlíc z lokality Letanovce – Kláštorisko.

Súbor kachlíc z Kláštoriska patrí medzi najväčšie zbierky tohto druhu umenia na Slovensku. Kolekciu tvorí viac ako 200 artefaktov z nezachovaných 14 pecí, odkrytých počas archeologického výskumu zaniknutého kartuziánskeho kláštora. Nálezy patria medzi kvalitatívne prepracovanejšie diela stredovekého umeleckého remesla u nás. Ide o typologicky a námetovo bohatú zostavu, vytvorenú v priebehu 15. storočia a prvej tretine 16. storočia.

Najstaršie či najjednoduchšie typy stredovekých kachlíc predstavujú miskovité kachlice s rôznym ukončením ústia a vrcholové cibuľovité kachlice. Na predných stranách komorových kachlíc nájdeme rôznorodé reliéfy s témami obľúbenými v danom období aj v iných umeleckých odvetviach: od výjavov náboženských, svetských a žánrových, symbolických až po architektonické a výrazne dekoratívne vegetabilno-ornamentálne. Pri porovnaní jednotlivých nálezov môžeme pozorovať rôznu kvalitu spracovania, najlepšie viditeľnú v prvom rade na subtílnejšom alebo „hrubšom“ modelovaní postáv a tvárí. Majstrov odlišuje precíznejšie, či viac schematické prepracovanie odevov, prístup k detailu. Väčšina stredovekých a ranonovovekých kachlíc má jednofarebnú zelenú glazúru alebo ostali bez povrchovej úpravy. Niekoľko mladších kachlíc má bohatšiu farebnosť.

Pre mníchov pustovníckej rehole, žijúcich uprostred planiny v neprístupnom lese, tvorili vykurovacie telesá doslova hmatateľné výtvarné diela. Okrem spoločných priestorov boli totižto pece postavené aj v súkromných celách mníchov. Popri hlavnej, praktickej funkcii bola nezanedbateľná aj funkcia vizuálna, pretože spoločne s tunajšími maľbami a sochárskymi dielami dotvárali priestor kartúzy a dôležitý stimul pri kontemplácii.

Reštaurátorom a hlavným garantom projektu bol Mgr. art. M. Rosenberger, člen komory reštaurátorov SR. Umelecko-historický rozbor daného súboru vypracovala Mgr. Z. Janošíková PhD. Zbierky boli prevezené do reštaurátorských dielní v júli 2022. Samotné reštaurovanie sa realizovalo v mesiacoch august 2022 – máj 2023. Základom reštaurátorských prác bolo odsolenie kachlíc pomocou zábalov z buničitej vaty namočenej v destilovanej vode alebo ponorom v destilovanej vode. Nasledovalo dočistenie povrchu glazúr kyselinou octovou, neutralizovanie v destilovanej vode, tmelenie drobných prasklín, prípadne celková rekonštrukcia kachlice. Farebná retuš bola prevedená akvarelovými farbami, staršie stmavnuté retuše boli odstránené. V júni 2023 boli zreštaurované zbierky vrátené do depozitára múzea. Ešte v tom istom mesiaci bolo 10 kusov kachlíc z vyššie uvedeného reštaurovaného súboru zapožičaných Pamiatkovému úradu SR. Tieto kachlice sa stanú súčasťou novej stálej expozície Múzea Červený Kláštor. Ďalšie kachlice budú môcť obdivovať návštevníci priamo vo foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu