projekt_nadpis

Číslo projektu: 22-521-01921

Prírodovedný výskum – Branisko – II. etapa

Prírodovední pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v kooperácii s externými vedeckými spolupracovníkmi realizovali v roku 2022 prírodovedný výskum geomorfologického celku Branisko. Nadviazali ním na prvú etapu výskumu prebiehajúcu v predchádzajúcom roku.

Základom bol terénny prieskum vo viacerých vedných oblastiach počnúc zoológiou a jej vybranými skupinami, ďalej botanikou, speleológiou či geológiou. Na území boli zaznamenané nové dáta o jaskyniach, výskyt viacerých hodnotných biotopov, a tiež chránených a ohrozených zástupcov flóry a fauny. Okrem hlavného projektového zámeru, ktorým bola odborná výskumná činnosť, prebehla aj jej veľmi dôležitá popularizácia. Žiaci sa na exkurziách „S prírodovedcami v teréne“ dozvedeli nielen z akých dôvodov sa prírodovedný výskum realizuje, aký je jeho význam a prínos, ale spoznávali biotu priamo v prírodnom prostredí. Mladej generácii bola priblížená práca prírodovedcov, metódy samotného prieskumu a v neposlednom rade význam ochrany prírodných zložiek krajiny.

Údaje evidované počas druhého ročného prieskumu boli zhrnuté vo výskumných správach. Po ukončení niekoľkoročného výskumu budú publikované vo vlastivednom zborníku múzea. Tým sa poznatky zhodnotia a sprístupnia odbornej i laickej verejnosti. Budú slúžiť jednak pre poznanie, ale aj ochranu tejto prírodovedne povšimnutiahodnej oblasti.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu