Prieskum trhu na grafickú úpravu plánovanej publikácie  

Hudobný pavilón Dardanely - 40 rokov expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach 1983 – 2023

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na grafickú úpravu plánovanej publikácie „Hudobný pavilón Dardanely - 40 rokov expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach 1983 – 2023“. Ide o brožúru v slovenčine s rozsahom cca 50 normostrán.

Dátum začiatku realizácie a ukončenia grafickej úpravy knihy 3. 2. – 9. 2. 2024

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

  • skúsenosti s grafickou úpravou publikácií
  • ukážka portfólia (fotografie graficky upravených kníh a tiráží týchto kníh)

NÁPLŇ VÝKONU UCHÁDZAČA:

  • grafická úprava knihy "Hudobný pavilón Dardanely - 40 rokov expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach 1983 – 2023" (cca 50 s.)
  • v prípade potreby kooperácia, flexibilita pri dodatočných úpravách
  • odoslanie oboch zalomených kníh na kontrolu pred odovzdaním do tlače (tlač knihy sa uskutoční po 10. 2. 2024)

Od úspešného uchádzača sa očakáva maximálna precíznosť a flexibilita.

Vašu cenovú ponuku môžete doručiť do 2. 2. 2024 (osobne, elektronicky, poštou).

CENOVÁ PONUKA BY MALA POZOSTÁVAŤ Z IDENTIFIKÁCIE UCHÁDZAČA:

  • obchodné meno alebo názov,
  • adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
  • identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  • meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.