Vesmír očami detí. Výtvarná súťaž. (cover image)

Vesmír očami detí

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

Vyhlasujú

XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí
VESMÍR OČAMI DETÍ

Súťaž prebehne v dvoch kolách:

  • okresné kolá (spádová oblasť);
  • zahraničné kolá - pre Slovákov žijúcich v zahraničí (krajina)

Informácie o zahraničnom kole: https://www.iseia.eu/vesmír

2. kolo

  • celoslovenské kolo s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

  • kategória – materské školy
  • kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  • kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
  • kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
  • kategória – základné umelecké školy - 5. – 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2. Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa nachádza: https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/ Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa znehodnocujú. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do 2. kola súťaže vyberie okresná/zahraničná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2024 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Súťaž slovenských detí zo zahraničia koordinuje: ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier: vesmir.iseia@gmail.com.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom/zahraničnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Zoznam organizátorov 1. kola súťaže: https://www.suh.sk/organizatori-okresnych-kol-vod/

Zasadnutie poroty 2. kola sa bude konať v prvej polovici mája 2024. Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk a https://vod.suh.sk/.

Súťažné práce v 1. kole (okresné a zahraničné kolá) posielajte výhradne organizátorom 1. kola do 31. marca 2024 na adresu: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum podujatia

od 13. 2. 2024 do 31. 3. 2023

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nový Ves

Plagáty a pozvánky