Múzikológ  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Muzikológ.

Miesto výkonu práce: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, Spišská Nová Ves a pobočné zariadenie Letohrádok Markušovce

Termín nástupu: ASAP

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
 • skúšobná doba 3 mesiace

Rámcová náplň práce

 • sprístupňovanie múzejných zbierok spoločenských vied v príslušnom odbore, tvorba a zabezpečovanie špecifickej prezentačnej a kultúrno-výchovnej činnosti, koncertov, workshopov (tvorba scenárov a realizácia expozícií a výstav),
 • organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov z odboru dejiny hudby, spracovanie zbierok v programe DEMZ,
 • organizovanie a zabezpečenie kompletnej odbornej prípravy pri tvorbe výstav, koncertov, hudobných kurzov, v interiéri a exteriéri areálu letohrádku Dardanely v Markušovciach,
 • poskytovanie odbornej a metodickej pomoci, kultúrno-vzdelávacej činnosti a špecifickej formy -  komorné koncerty pre verejnosť s využitím priestorov a exponátov,
 • tvorba zbierok, výskum, odborné spracovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie  múzejných zbierok v príslušnom odbore dejiny hudby,
 • samostatný systematický prieskum a výskum za účelom doplňovania zbierkového fondu so zameraním na špecializáciu – klávesové hudobné nástroje,
 • organizovanie odborných seminárov,
 • rozvíjanie celoslovenskej a medzinárodnej spolupráce, aktívna spolupráca s partnermi,
 • hmotná zodpovednosť a starostlivosť o ochranu vystavených zbierkových predmetov v stálych expozíciách a na výstavách v letohrádku a v kaštieli v Markušovciach,
 • dbať o bezpečnosť návštevníkov a upozorňovať zodpovedných pracovníkov na zistené  nedostatky,
 • samostatná edičná a publikačná činnosť,
 • tvorba projektov a získavanie externých zdrojov,
 • odborná lektorská činnosť v špecializovanej expozícii.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore muzikológia, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore muzikológia alebo absolvent konzervatória
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť, spoľahlivosť
 • bezúhonnosť
 • precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme a s verejnosťou

Platové podmienky:

 • V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do platovej triedy a platového stupňa bude podľa vzdelania a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst. písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Uchádzači o pracovné miesto môžu poslať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: personalne@muzeumspisa.com alebo poštou na adresu: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves.