Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2017

 1. Gojda, Martin: Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny. Academia, 2017
 2. Babják, Juraj: Bolesť v kameni ukrytá. Pomníky padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku. Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2017
 3. Hreha, Rastislav – Šiška, Stanislav: Bukovohorská kultúra na Slovensku. VEDA, 2015
 4. Martinková, Petra E.: Bylinkové rozprávky. FACE, 2016
 5. Podolinská, Tatiana – Hruštič, Peter (Eds.): Čiernobiele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. VEDA, 2016
 6. Zuskinová, Iveta: Črpáky tradičné a súčasné. OZ Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2017
 7. Uličný, Ferdinand: Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Komunitná nadácia Liptov, 2015
 8. Lettrich, Jozef: Dejiny novodobého Slovenska. Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, 2012
 9. Zamarovský, Vojtech: Dejiny písané Rímom. Perfekt, 2016
 10. Denková, Zuzana (Ed.): Etnológ v teréne. Zväz múzeí Slovenska, 2016
 11. Vidlička, Ľubomír: Fauna Slovenska I. (Blattaria – šváby, Mantodea – modlivky). VEDA, 2001
 12. Brtek, Ján: Fauna Slovenska II. (Žiabrovky, štítovky, škľabovky, hrachovky). VEDA, 2005
 13. Hudec, Igor: Fauna Slovenska III. (Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda). VEDA, 2010
 14. Semelbauer, Marek: Fauna Slovenska IV. (Lauxaniidae – Tieňovkovité). VEDA, 2016
 15. Goliašová, Kornélia – Michalková, Eleonóra: Flóra Slovenska VI./4. VEDA, 2017
 16. Kolektív: Historia Scepusii I. Dejiny Spiša do roku 1526. Post Scriptum, 2009
 17. Kolektív: Historia Scepusii II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Post Scriptum, 2016
 18. Tomaško, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. VEDA, 2004
 19. Duchoňová, Diana – Fundarková, Anna (Eds.): Hrady a hradné panstvá na Slovensku. VEDA, 2017
 20. Dangl, Vojtech – Bystrický, Valerián a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I. VEDA, 2015
 21. Dangl, Vojtech – Bystrický, Valerián a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II. VEDA, 2015
 22. Stoličná-Mikolajová, Rastislava – Nováková, Katarína: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. VEDA, 2013
 23. Košťál, Jaroslav: Kvetena. Dajama, 2010
 24. Novotný, Vlastislav: Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2017. Jarmila Novotná, 2016
 25. Majo, Juraj – Kusendová, Dagmar: Náboženský atlas Slovenska. Dajama, 2015
 26. Benža, Mojmír – Kusendová, Dagmar – Majo, Juraj – Tišliar, Pavol: Národnostný atlas Slovenska. Dajama, 2015
 27. Moravec, Jiří a kol.: Plazi (Reptilia). Academia, 2015
 28. Tóth, Jozef – Rusnák, Martin: Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920. Tlačiareň Kubík Námestovo, 2015
 29. Válek, Igor: Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách. Matica slovenská, 2017
 30. Mintalová, Zubercová, Zora: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku. Slovart, 2016
 31. Lengová, Miram: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Marenčin PT, 2017
 32. Slovák, Jozef: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých. Verbarium, 2017
 33. Gauss, Karl-Markus: Roztratení Nemci. Absynt, 2017
 34. Dvořák Pavel: Stopy dávnej minulosti 8. Rak, 2016
 35. Veselovská, Eva – Adamko, Rastislav – Bednáriková, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Ústav hudobnej vedy SAV, 2017
 36. Kučera, Matúš: Stredoveké Slovensko. Perfekt, 2016
 37. Králik, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. VEDA, 2015
 38. Kapusta, Milan – Kyselová, Zuzana: Tatry a kvety. Litvor, 2016
 39. Mintalová, Zubercová, Zora: Tradície na Slovensku. Slovart, 2015
 40. Kolektív: Veľká kniha školáčika. Allegro, 2017
 41. Pejša, Robert: Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939. Karolinum, 2017
 42. Křesadlová, Lenka – Vilím, Stanislav: Xerotermné rastliny v záhrade. CP Books, 2005
 43. Piscová, Veronika: Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom. VEDA, 2011
 44. Babka, Lukáš – Opleštilová, Hana: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky. Národní knihovna ČR, 2016
 45. Belan, Rudolf: Zväzáci 1945-1970. Slovart, 2015
 46. Salner, Peter: Židia na Slovensku po roku 1945. VEDA, 2016.
 47. Kavuliak, Andrej: Historický miestopis Oravy. Vydavateľstvo SAV, 1955
 48. Valašťan, Bohuslav: Slovenský ľudový spevník. Matica slovenská, 1948
 49. Špirko, Jozef: Umelecko-historické pamiatky na Spiši. Spišská Kapitula, 1936
 50. Plicka, Karol: Levoča. Osveta, 1980
 51. Dvořák, Pavel – Kállay, Karol: Krvavá grófka. Alžbeta Bátoryová. Fakty a výmysly. Rak, Slovart, 1999
 52. Kolektív: Slovensko 4 – Kultúra. Obzor, 1979
 53. Kolektív: Slovenská vlastiveda 1. SAVU, 1943
 54. Kolektív: Slovenská vlastiveda 2. SAVU, 1943
 55. Kolektív: Slovenská vlastiveda 3. SAVU, 1944
 56. Kolektív: Slovenská vlastiveda 4. SAVU, 1946
 57. Kolektív: Slovenská vlastiveda 5. SAVU, 1948
 58. Kollárová, Zuzana – Jančeková, Mária (Eds.): 500 rokov športu kežmarského. JADRO, 2014
 59. Federmayer, Frederik: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Hajko a Hajková, 2000
 60. Meier, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Modrý Peter, 1993
 61. Piirainen, Ilpo Tapani – Ziegler, Arne: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark/Kezmarok aus den Jahren 1533-1553. Polypress, 1998
 62. Piirainen, Ilpo Tapani – Ziegler, Arne: Collectanea allerley nutzlicher vnnd nothwendiger Regeln des Rechtens. Modrý Peter, 1995
 63. Piirainen, Ilpo Tapani: Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Polypress, 2003
 64. Piirainen, Ilpo Tapani: Nachträge zum Zipser Recht. Polypress 2001
 65. Drška, Richard: Mestská správa Skalice do roku 1711. Záhorské múzeum v Skalici, 2016
 66. Kolektív: Levočská biela pani. SNM Levoča, 2011
 67. Novotná, Mária – Piatrová, Alena (Eds.): Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. SNM Levoča, 2017
 68. Župník, Peter: Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Peter Župník. SNM Levoča, 2017
 69. Kolektív: U nas na Spišu. SNM Levoča, 2014
 70. Novotná, Mária: K počiatkom jezuitov na Spiši. SNM Levoča, 2013
 71. Uharčeková-Pavúková, Dáša: Čo ponúkala hradná kuchyňa. SNM Levoča, 2012
 72. Kolektív: Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku. SNM Historické múzeum, 2016
 73. Kolektív: Umenie a príroda stredovekej Európy. Slovenská národná galéria, 2013
 74. Petrakovičová, Agáta (Ed.): Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad. SNM Múzeum Ľudovíta Štúra, 2012
 75. Klein, Bohuš: Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia. Sineal, 2008
 76. Sopoliga, Miroslav: Poklady ľudovej kultúry. Spoločnosť priateľov ukrajinsko-rusínskej kultúry, 2012
 77. Sopoliga, Miroslav: Perly ľudovej architektúry. Dino, 1996.
 78. Budaj, Marek: Košický zlatý poklad. Slovart, 2008
 79. Pöss, Ondrej: Dejiny a kultúra karpatských Nemcov. SNM Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2007
 80. Sulaček, Jozef: Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 1. časť. SNM Múzeum židovskej kultúry, 2017
 81. Mešťan, Pavol – Čaplovič, Dušan: Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti. SNM, 2001

Názvy titulov k dispozícii v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi získaných z projektu Fondu na podporu umenia v roku 2016

 1. Šefců, Ondřej: Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Grada, 2013
 2. Atlas Tatier. Neživá príroda. Tatrzansky park narodowy, 2015
 3. Gojdičová, Ema, Mártonfi, Pavol, Mártonfiová, Lenka: Botany – Vascular plants. Botanika – Cievnaté rastliny. Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 2008
 4. Kolektív: Buk a bukové ekosystémy Slovenska. Veda, 2011.
 5. Kolektív: Česko. Ottův historický atlas. Ottovo nakladatelství, 2010.
 6. Mulík, Peter: Čo písal o našich dejinách Franko Sasinek. Matica slovenská, 2015.
 7. Šedivý, Juraj a kol.: Dejiny Bratislavy 1. Slovart, 2012.
 8. Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I. (Evropský středověk) + CD. Ikar, 2005
 9. Kačic, Ladislav: Dějiny hudby III. (Baroko) + CD. Ikar, 2009
 10. Šišková, Ingeborg: Dejiny hudby IV. (Klasicizmus) + CD. Ikar, 2011
 11. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby V. (Hudba 19. storočia) + CD. Ikar, 2010
 12. Hrčková, Naďa: Dejiny hudby VI. (2) (Hudba 20. storočia) + CD. Ikar, 2006
 13. Záborský, Jonáš: Dejiny kráľovstva Uhorského. Slovart, 2012
 14. Kučera, Matúš: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014
 15. Platznerová, Katarína: Dejiny umenia od A po Z. Príroda, 2014
 16. Danglová, Oľga: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. VEDA, 2001
 17. Kucharská, Veronika: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v časoch Jagellovcov. Post Scriptum, 2014.
 18. Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, 2014
 19. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu I. Mladá fronta, 2013
 20. Kovařík, Jiří, Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu II. Mladá fronta, 2014
 21. Křížek, Leonid: Historie evropských duelů a šermu III. Mladá fronta, 2014
 22. Šach, Jan: Chladné zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2008.
 23. Dióši, Daniel, Klinerová Lucia a kol.: Keď pri Hrone vládli Kelti. P+M, 2015
 24. Lengová, Miriam: Kežmarskí remeselníci. Vivit, 2013
 25. Koblížek, Jaroslav, Řepka, Radomír: Klíč k určování stanoviště významných lesních rostlin ve vegetativním stavu. Sursum, 2003
 26. Kolektív: Lesy Belianskych Tatier. VEDA, 2008
 27. Dolínek, Vladimír, Šach, Jan: Lovecké zbraně. Fotografický atlas. Aventinum, 2006.
 28. Ďuďa, Rudolf, Ozdín, Daniel: Minerály Slovenska. Granit, 2012
 29. Danglová, Oľga: Modrotlač na Slovensku. ÚĽUV, 2014
 30. Rybka, Vlastimil, Josková Radka: Ottova encyklopédie. Naša kvetena. Vlhké lúky, 2015
 31. Vozárová, Marta: Osobnosti botaniky na Slovensku. VEDA, 2010
 32. Kočiš, Jozef, Kurucárová, Jana: Palatín. Životné osudy Juraja Thurzu. Georg, 2012.
 33. Illášová, Ľudmila, Šípošová, Helena, Juríková, Tünde: Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov. VEDA, 2013
 34. Novotný, Ľubomír: Počiatky pravekého umenia na Slovensku. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013
 35. Slivka, Michal: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Matica slovenská, 2013
 36. Bada, Michal, Bartlová, Alena: Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu. VEDA, 2015
 37. Gáspár, Zsusza: Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867-1918. Slovart, 2011
 38. Hegedušová Vantarová, Katarína, Škodová, Iveta: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia. VEDA, 2014
 39. Stoličná Rastislava: Slovensko - európske kontexty ľudovej kultúry. VEDA, 2000
 40. Slavkovský, Peter: Slovenský roľník. Pramene k štúdiu spôsobu života. VEDA, 2013
 41. Kučera, Zdeněk: Staré mapy naší země. Rubico, 2016
 42. Botíková, Marta, Švecová, Soňa, Jakubíková, Kornélia: Tradície slovenskej rodiny. VEDA, 1997
 43. Mojmír Benža: Tradičný odev Slovenska. ÚĽUV, 2015
 44. Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso, 1887-1947. Premedia, 2013
 45. Kučera, Peter: Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá. Univerzita Komenského, 2012.
 46. Weldon, Owen: Veľký ilustrovaný atlas zvierat. Svojtka, 2009
 47. Kolektív: Vojenské dejiny od praveku do roku 1648. Ottovo nakladateľstvo, 2013.
 48. Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Ottovo nakladateľstvo, 2015
 49. Danglová, Oľga: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, 2009
 50. Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Nakladatelství Lidové noviny, 2013
 51. Black, Jeremy: Zbraně, které změnily svět. Víkend, 2009.
 52. Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby. Ústav hudobnej vedy SAV, 1996
 53. Kolektív: Renesancia – umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Slovart, 2009

Tešíme sa na vašu návštevu v čitárni Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9.00 - 16.00 hod.
kniznica@muzeumspisa.com